Vedtægter

Greve væve- og tekstilklub

Formand:

Annie Høy

Tlf. 44 48 45 25

Mail: formand


Næstformand:

Beth Lundberg, tlf. 22 97 26 87

Mail: næstformand


Kasserer:

Marianne Brandis, tlf. 43 90 86 36

Mail: kasserer

Bank: Danske Bank

Reg.nr. 1551  Konto nr. 6526659


Bestyrelsesmedlemmer:

Annalise Madsen, tlf. 43 90 21 63

Mail: bestyrelsesmedlem


Anne Marie Pedersen, tlf. 50 46 25 08

Mail: bestyrelsesmedlem


Suppleanter:

Bente D. Nielsen, tlf. 23 35 96 03

Mail: suppleant


Brynhild Petersen,

Mail: suppleant


© Copyright 1984-2020

Greve væve- og tekstilklub

§ 1:

Foreningens navn er “Greve væve- og tekstilklub”

Foreningens formål er at varetage alle medlemmers interesser inden for vævning og

andet kunst håndværk.

Foreningen er hjemmehørende i Greve kommune.

Foreningen er stiftet d. 8. maj 1984.


§ 2:

Dette formål søges fremmet blandt andet ved:

1. Medlemsmøder med f.eks. foredrag, lysbilledserier, fremvisning af egne

arbejder og udveksling af tekstil erfaring m.m. samt arrangementer med

Workshops m.v. med baggrund i det tekstile.

2. Fælles besøg på aktuelle udstillinger.

3. Ture til museer og værksteder.

4. Hvert andet år - første gang 1986- afholder “Greve væve- og tekstilklub” en

åben udstilling af medlemmernes arbejder.


§ 3:

Som medlemmer optages personer med vævning og lignende tekstile interesser.

Foreningen er åben for alle.


§ 4:

1. Kontingentet, som følger kalenderåret, fastsættes af generalforsamlingen for et

år ad gangen.

2. Kontingentet opkræves med girokort i årets første medlemsblad og skal være

indbetalt senest 14 dage efter modtagelsen af dette.

Indbetales kontingentet ikke rettidigt bortfalder medlemskabet.

Ved indmeldelse pr. 1. juli eller senere, betales ½ års kontingent.


§ 5:

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og

den er beslutningsdygtig, når den er indvarslet på lovlig måde, uden hensyn til de

mødendes antal.

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.


§ 6:

1. Den ordinære generalforsamling, der afholdes i april måned, indkaldes med

mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse - indeholdende specificeret

dagsorden.

2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, med mindst 8 dages varsel, når

bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst en femtedel af

medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom.


§ 7:

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab samt budgetforslag for det

kommende år.

Regnskabet underskrives af formanden, kassereren og foreningens revisorer.

4. Kontingentet fastsættes.

5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde

senest 8 dage før.


§ 8:

1. Bestyrelsen består af fem medlemmer - formand, næstformand, kasserer,

sekretær og et menigt medlem.

2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, 3 er på valg i lige år og

2 i ulige år. Suppleanterne vælges for to år ad gangen således at 1. suppleant

vælges i lige år og 2. suppleanten vælges i ulige år.

3. Genvalg kan finde sted.

4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer,

sekretær m.m. og nedsætter evt. udvalg.

5. Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, når denne finder anledning dertil

eller når et af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

6. Der føres protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamling.


§ 9:

1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form.

2. Kassebeholdningen må i almindelighed ikke overstige kr. 1000,-.

Foreningens midler skal indsættes i en bank eller sparekasse.

3. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden. For

lovligt indgåede forpligtelser hæfter foreningen, mens der ikke derfor

påhviler medlemmerne af arbejdsudvalg eller bestyrelse nogen personlig

hæftelse.


§ 10:

I tilfælde af at foreningen opløses skænkes evt. midler til Dansk Tekstillaug.


******


Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling for

“VÆVEKLUBBEN I GREVE” d. 8. maj 1984.


Omskrevet september 1989 med vedtægtsændringer i:

§ 2 stk.4 - vedtaget på generalforsamlingen 15. april 1985.

§ 2 stk.1 & 4 - vedtaget på generalforsamlingen 22. maj 1989.

(Ekstraordinær)


§ 3 stk.2 udgår - vedtaget på generalforsamlingen 15. april 1985

§ 3 stk.1 - vedtaget på generalforsamlingen 22. maj 1989

(Ekstraordinær)


§ 4 stk.1 & 2 - vedtaget på generalforsamlingen 26. april 1988

§ 7 stk.7 - vedtaget på generalforsamlingen 22. maj 1989

(Ekstraordinær)


§ 8 stk. 2 & 4 - vedtaget på generalforsamlingen 22. maj 1989

(Ekstraordinær)


§ 9 stk. 1 - vedtaget på generalforsamlingen 15. april 1985.

Omskrevet maj 1996 med vedtægtsændring i:

§ 4 stk. 2 - vedtaget på generalforsamlingen 29. april 1996

Omskrevet august 2004 med vedtægtsændringer i:

§§ 1,2.1,3 og 10 - vedtaget på generalforsamlingen 19. april 2004.

Navneændring til Greve væve- og tekstilklub – vedtaget på generalforsamlingen 19.

april 2004.


Omskrevet juli 2007 med vedtægtsændring i:

§§ 7 og 8 - vedtaget på generalforsamlingen 23. april 2007


§ 9 stk. 2 og

§ 10 - vedtaget på generalforsamlingen 23. april 2015


Vedtægter


for

Greve væve- og tekstilklub